1. Computational graphs

Suppose we have f(x,y,z) = (x+y)z

Then graph can be represented this way:

X     
 \
  (+)--> q ---(*)--> f
 /      /
Y      /
      /
      /
Z---------/
q = (x+y)       # dq/dx = 1 , dq/dy = 1
f = qz         # df/dq = z , df/dz = q
df/dq = z
df/dz = q
df/dx = df/dq * dq/dx = z * 1 = z    # Chain rule
df/dy = df/dq * dq/dy = z * 1 = z    # Chain rule

在进行反向传播的 时候使用计算图会很方便

越是使用简单的操作作为节点,节点就会越多,计算图就会越大